Stopy, Słupy i Stoposłupy

Opis produktu: 

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe to elementy konstrukcyjne, które są odpowiedzialne za przekazanie obciążeń z konstrukcji napodłoże gruntowe. Najczęściej projektuje się stopy o kształcie kwadratu lub prostokąta w rzucie oraz o kształcieprostokątnym, schodkowym lub trapezowym w przekroju poprzecznym. Dla prawidłowego wbudowania elementówprefabrykowanych podbudowę powinno się zakończyć na poziomie minimum 10 cm poniżej spoduprefabrykowanej stopy fundamentowej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez które – popotwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysufundamentu. Prefabrykowane stopy fundamentowe łączy się ze słupem w sposób sztywny za pomocą 'wytyków',czyli wypuszczonych prętów zbrojeniowych lub systemowych łączników gwintowanych. Innym rozwiązaniem sąstopy kielichowe, gdzie połączenie ze słupem polega na zalaniu specjalną zaprawą montażową przestrzeni pomiędzywyprofilowaną podstawą słupa i wewnętrzną częścią kielicha. OFERTA: Posiadamy w swojej ofercie stopyfundamentowe o wymiarach dostosowanych do potrzeb projektu, a jedynym ograniczeniem są tu gabarytytransportowe. Wykonujemy stopy fundamentowe o różnych kształtach, także kielichowe. Elementy te mogą byćwyposażone w akcesoria do połączenia z belkami/ścianami podwalinowymi, jak: dyble, kotwy z gwintem oraz szynykotwiące. W elementach zabudowane są uchwyty do transportu. • budownictwo przemysłowe, hale i magazyny •fundamenty pod słupy oświetleniowe i billboardy • budowle tymczasowe, jak: pawilony, wiaty, namioty ZALETY •krótki czas realizacji • bez konieczności prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie • wiele możliwości realizacjisztywnego połączenia słupa ze stopą • beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający zakładaną wprojekcie wodoszczelność i mrozoodporność • wysoka dokładność uzyskana w zakładzie prefabrykacji w stosunkudo wykonania w warunkach budowy • dzięki zastosowaniu uchwytów transportowych możliwość przestawianiaelementów (dotyczy fundamentów pod reklamy/billboardy)

Słupy o przekroju prostokątnym

Słupy prefabrykowane żelbetowe to elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń zkonstrukcji obiektu na fundamenty. Wytwarzane słupy mogą mieć wysokość jednej lub kilku kondygnacji. Napowierzchniach bocznych mogą mieć wsporniki do oparcia belek/podciągów. Dodatkowo montuje się w częścigórnej słupa rurę przelotową, która ułatwia montaż. W trakcie wykonywania słupów montuje się w nich różnegorodzaju akcesoria (marki, szyny, tuleje itp.) systemowe lub projektowane indywidualnie. OFERTA: Betard oferujeprefabrykowane słupy o przekroju prostokątnym także stopniowane na wysokości. Istnieje możliwość prefabrykacjisłupów o innym przekroju, pod warunkiem pozytywnego wyniku indywidualnej analizy, uwzględniającej możliwościtechnologiczne. Sztywne połączenia słupów ze stopami fundamentowymi mogą być realizowane w kilku wariantach:a) słup z dolną częścią posiadającą 'wręby' jest osadzony w stopie kielichowej b) słup z zatopionymi ruramikarbowanymi jest łączony ze stopą posiadającą pręty startowe (kotwione w ww. elementach poprzez masęzalewową) c) słup łączony ze stopą przy pomocy systemowego połączenia skręcanego. Wymiary elementów sądostosowane do wymogów technologicznych i transportowych. obiekty w układach konstrukcyjnych słupowo-stropowych budownictwo przemysłowe, hale i magazyny obiekty sportowe Zalety: • szybkość realizacji stanusurowego, skrócenie czasu trwania inwestycji • eliminacja prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie • wysokajakość elementów, trzy powierzchnie z formy, krawędzie fazowane • elementy mogą zawierać szyny do kotwieniawarstw elewacyjnych oraz okucia stalowe do zabezpieczenia krawędzi • słupy łączone z fundamentem za pomocąłączników skręcanych nie wymagają stosowania podpór montażowych

Stoposłupy

Prefabrykacja stoposłupów, tj. stóp fundamentowych połączonych ze słupem w sposób sztywny w wytwórniprefabrykatów, pozwala na eliminację wielu operacji trudnych do przeprowadzenia w warunkach budowy. Stosującstoposłupy można znacznie przyspieszyć prace fundamentowe i uzyskać w ten sposób wymierne oszczędności przyrealizacji obiektu. W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od C20/25 do C50/60, i stal zbrojeniową klasy AIIIN.Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabrykowanych, podbudowę należy zakończyć na poziomie minimum10 cm poniżej spodu prefabrykowanej stopy fundamentowej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe,przez które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływuwokół obrysu fundamentu. OFERTA: Firma Betard oferuje stoposłupy produkowane pod konkretny projekt. Słupymogą mieć na powierzchni bocznej krótkie wsporniki, stopniowany na wysokości przekrój oraz przekrój kwadratulub prostokąta. Stopy fundamentowe najczęściej są kwadratowe i prostokątne. Ograniczenia transportowe to długość łączna 14 m, waga 25 ton oraz szerokość elementów nie większa niż 2,5 m. Produkowane elementy,zależnie od potrzeb, wyposażamy w akcesoria systemowe do połączeń, tj. pętle linowe, szyny ze zbrojeniemodginanym, szyny kotwiące itp. Dla ułatwienia montażu słupy w górnej części mają zabudowaną poprzecznie rurę,ułatwiającą prowadzenie montażu z pominięciem prac na wysokości. budownictwo przemysłowe, hale i magazynybudynki biurowe Zalety: • duża szybkość realizacji bez prac ciesielskich i zbrojarskich na budowie • wysoka jakośćelementów, trzy powierzchnie z formy oraz fazowane krawędzie • w stopach fundamentowych otwory dla dokonaniapodlewki • sztywne połączenie słupa ze stopą fundamentową • elementy o wysokości nawet trzech kondygnacji •słupy żelbetowe standardowo dostarczane w klasie ognioodporności i zabezpieczenia antykorozyjnego • słupy owysokości kilku kondygnacji stopniowane na wysokości, co daje wymierne korzyści.

Zaufali nam